• Call Us : 2883110 / 2885392 / 2884688
Pragati College - logo

Administration

PRINCIPAL: DR. ASHOK P.  MAHAJAN
VICE-PRINCIPAL:  Dr. (MRS)  KISHORI BHAGAT
 

NON-TEACHING STAFF : 2015-2016

Mr. Gurunath B. Patil - Office Superintendant
Mr. Dnyaneshwar  K. Mhatre - Head  Clerk
Ms. Shital V. Narkhede - Sr. Clerk
Mr. Sanjog  M. Patil - Sr. Clerk
Mr. Mahesh R. Thosar - Jr. Clerk
Mr. Bhanudas T. Bhoir - Jr. Clerk
Ms. Sonali R. Pagare - Jr. Clerk
Ms. Sheetal P. Patil - Jr. Clerk
Mr..Prakash D. Bhagat - Jr. Clerk
Mr. Vishwas S. Kene - Jr. Clerk
Mr. Vinod S. Gaikar - Jr.  Clerk
Mr. Umesh A. Mhatre - Lab. Assistant
Mr. Prashant N. Mhatre - Lab. Assistant
Mr. Sunil C. Athawal  -  Library Attendent
Mr. Santosh H. Gaikwad - Library Attendent
Mr. Pravin N. Chowdhari - Library Attendent
Mr. Rajesh G. Joshi - Library  Attendent
Mr. Ramu A. Joshi - Library  Attendent
Mr. Vikram  K. Thakur  - Library Attendent
 

SUPPORT STAFF

Mr. Shyam P. Kene
Mr. Ajit S. Jadhav
Mr. Ajay  D. Jadhav
Mr. Sanghapal H. Khadse
Mr. Balaram  L. Thakur
Mr. Ritesh R. Patil
Mr. Sopan T. Taware
Mr. Pramod L. Mhatre
Ms. Rajeshree R. Shinde
Mr. Manojkumar S. Birla
Mr. Rakesh O. Walmiki
Mr. Arun R. Bahenwal
Ms. Suman  R. Walmiki